Grupy badawcze Instytutu Biologii US


 

 • Katedra Ekologii i Antropologii

  Skład Katedry:

  dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US – kierownik katedry

  dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

  dr hab. Ewa Rębacz-Maron, prof. US

  dr Michał Polakowski

  dr Zbigniew Kwieciński

  mgr Beata Kiriaka

  Najważniejsze projekty bieżące:

  dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US

  • Ekologia behawioralna żerowania ptaków w karmnikach. Badania przy użyciu pasywnych nadajników RFID.
  • Ekologia ptaków wodno-błotnych. Ochrona przyrody: problem przyłowu kaczek nurkujących a w szczególności ogorzałki zwyczajnej (Aythya marila).
   Współpraca: ZachodniopomorskieTowarzystwo Przyrodnicze, MIZ PAN
  • Współpraca z Fundacją Zielonej Doliny Odry i Warty w zakresie ochrony bioróżnorodności poprzez zapewnienie ochrony lęgom ginących gatunków ornitofauny Doliny Odry w wyniku tworzenia miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa. Bezpieczne lęgowiska dla 4 gatunków: ostrygojada (Haematopus ostralegu), rybitwy białoczelnej (Sternula albifrons), rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) i rybitwy czarnej (Chlidonias niger).
  • Współpraca z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym w zakresie ochrony rybitwy czarnej (Chlidonias niger) w Dolinie Dolnej Odry
  • Ekologia wędrówek bocianów (Ciconia ciconia), w tym kwestie dotyczące tworzenia się stad oraz miejsc noclegowych. Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wpływ pola elektromagnetycznego na zachowanie się kleszczy. https://bio.usz.edu.pl/emf-900-mhz-i-kleszcze/ Współpraca: Instytut Biologii i Ekologii, Uniwersytet im. P. J. Šafárik w Koszycach; Instytut Parazytologii, Słowacka Akademia Nauk w Koszycach; Politechnika w Koszycach

  dr Michał Polakowski; dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US

  • Ekologia wędrówek ptaków w Kotlinie Biebrzańskiej ze szczególnym uwzględnieniem gęsi. Behawior ptaków w zależności od siedliska w jakim przebywają, wpływ czynników środowiska na ich zachowanie, stan uwodnienia a liczebność ptaków wodnych. https://www.researchgate.net/project/Spring-stopover-of-geese-in-the-Biebrza-Basin-NE-Poland, Współpraca: Biebrzański Park Narodowy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Ekologia populacji lęgowej orlików krzykliwego i grubodziobego w Kotlinie Biebrzańskiej. Różne zagadnienia związane z gniazdowanie, żerowaniem oraz wędrówkami tych drapieżników. https://bio.usz.edu.pl/gniazdo-orlik-grubodzioby/, Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  dr Michał Polakowski

  • Znaczenie składowisk odpadów dla bocianów białych. Liczebność grupujących się tu ptaków, znaczenie tych miejsc dla lęgowych w sąsiedztwie bocianów i inne, pokrewne zagadnienia. Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wędrówki ptaków. Ewolucja skrzydeł u bogatek w zależności od temperatury i liczebności populacji oraz inne zagadnienia związane z ptasimi migracjami. Analiza 60-letnich danych zbieranych w ramach Akcji Bałtyckiej. Współpraca: Uniwersytet Gdański
  • Badania genetycznych uwarunkowań migracji ptaków śpiewających ze wschodniego skraju zasięgu środkowoeuropejskich subpopulacji. Planowany pobór tkanek i znakowanie geolokatorami. Celem jest określenie tras wędrówek i zimowisk kapturek i piecuszków ze wschodniej Polski. Współpraca: Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Lund University

  dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń, prof. US

  • Analizy biodynamiki stężeń zarodników grzybów i zaawansowane statystyczne modelowanie zależności z czynnikami abiotycznymi oraz prognozowanie występowania stężeń progowych.
   Współpraca: UAM, UJ, University of Worcester, University of Ankara, University of Kastamonu, Technical University of Munich (TUM), University of Madeira, University of Cordoba, University of Granada, Space Informatics Lab, University of Cincinnati, University of Leicester, Universidad Autónoma de Barcelona,West University of Timisoara, i University of Extremadura, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Aristotle University of Thessaloniki,

   

  Poprzednie projekty:

  dr hab. Łukasz Jankowiak, prof. US; dr Marta Cholewa [były pracownik]

  • Wybrane cechy historii życiowej miejskiej populacji kosa (Turdus merula) a jego sukces lęgowy i przeżywalność
   Jak cechy historii życiowej kosa wpływają na jego sukces lęgowy oraz przeżywalność. Kos, a szczególnie jego miejska populacja, ze względu na duże zagęszczenia w parkach miejskich może służyć jako modelowy gatunek do takich badań. Gatunek ten skolonizował miasta, a proces ten miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Badana populacja jest populacją osiadłą lub częściowo osiadłą (w czasie dużych chłodów może na krótko migrować na zachód). Większość osobników opuszcza swoje terytoria po okresie lęgowym (lipiec-sierpień), część powraca w październiku lub grudniu, podczas gdy pozostałe osobniki powracają tuż przed rozpoczęciem sezonu lęgowego.
   Badania były prowadzone w parku miejskim im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie oraz buforze około 3 km wokół parku. Park o powierzchni 21.9 ha położony jest w centrum miasta (N53°26’1″, E14°33’46”) i otoczony jest ze wszystkich stron przez ulice i budynki. Część danych uzyskano również z badań z parku miejskiego im. Stefana Kownasa. Ptaki w badanej populacji były znakowane kolorowymi obrączkami w celu ich późniejszej identyfikacji bez potrzeby kolejnego odławiania. W okresie lęgowym ptaki były obserwowane codziennie od rana, około 5-6 godzin i było to 40-70 par rocznie. Współpraca: Instytut Nauk o Morzu i Środowisku (dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US)

  dr hab. Łukasz Jankowiak

  • Zachowania seksualne gołębi miejskich w koloniach o zaburzonej eksperymentalnie strukturze płciowej. Współpraca: Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  • Badania dotyczące ekologii żerowania ptaków i ssaków drapieżnych – dieta i relacje międzygatunkowe w zespole drapieżników krajobrazu rolniczego. Badanymi gatunkami były: lis (Vulpes vulpes), jenot (Nyctereutes procyonoides), kuna (Martes sp.), gronostaj (Mustela erminea), jastrząb (Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), myszołów (Buteo buteo), pustułka (Falco tinnunculus), płomykówka (Tyto alba), uszatka (Asio otus) i srokosz (Lanius excubitor).
 • Katedra Hydrobiologii

  Skład Katedry:

  prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski  – kierownik katedry
  dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US
  dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
  dr Lucyna Kirczuk
  dr Tomasz Krepski
  dr Łukasz Sługocki
  mgr Aleksandra Bańkowska
  mgr inż. Anna Kompowska
  mgr Iwona Goździk

  Katedra prowadzi badania z zakresu: biologii, ekologii i ochrony małych  rzek, strumieni i jezior; restytucji i ochrony wędrownych ryb; histologicznych struktur tkanek zwierząt wodnych; biologii i biotechnologii nasienia ryb oraz parazytologii ryb.

  Kontakt:  prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski tel. 91 444 1624, e-mail: robert.czerniawski@usz.edu.pl

 • Interdyscyplinarny zespół badawczy biologii wysiłku fizycznego i regulacji komórki

  Interdyscyplinarny zespół łączący nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne oraz nauki biologiczne.

  Skład zespołu:

  dr Dorota Kostrzewa-Nowak (lider, Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US), 
  prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz (Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US),
  dr Danuta Cembrowska-Lech (koordynator, Instytut Biologii US),
  dr Anna Wierzbicka-Woś (Instytut Biologii US),
  dr Robert Nowak (Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej US),
  dr Alicja Trzeciak-Ryczek

  Zespół badawczy biologii wysiłku fizycznego i regulacji komórki

  Kluczowe projekty badawcze realizowane przez zespół:

  1. Badanie wybranych szlaków sygnalizacji komórkowej uruchamianych w następstwie różnych typów wysiłku fizycznego
  Głównym celem projektu jest ocena wpływu 2 typów wysiłku fizycznego: tlenowego i beztlenowego, na poziom ekspresji genów kodujących czynniki transkrypcyjne indukowane niedotlenieniem HIF-1α i HIF-2α w komórkach jądrzastych krwi obwodowej oraz poziom tych białek w łożysku naczyniowym. Badania obejmują także mechanizmy regulacji poziomu ekspresji badanych genów. Planowane jest określenie roli proteasomu w regulacji poziomu badanych czynników transkrypcyjnych na poziomie białka, a także ich udział jako modulatorów indukujących procesy naprawcze i/lub aktywujących szklaki autofagii i apoptozy w komórkach jądrzastych krwi obwodowej.

  2. Zastosowanie badań in silico w poszukiwaniu nowych modeli w badaniach podstawowych (biologia syntetyczna)
  Głównym celem badań jest ocena pseudogenizacji wybranych genów (m.in. humaniny) w szerokim panelu taksonomicznym, optymalizacja kodonów synonimicznych w kontekście poznania roli metabolicznej wybranych białek oraz poszukiwanie narzędzi o zupełnie nowych funkcjonalnościach, pozwalających na projektowanie nowych modeli badawczych stosownych w biologii medycznej.

  Stosowane metody i techniki badawcze: rutynowe analizy biochemiczne i hematologiczne; analiza poziomu białek przy pomocy testów ELISA oraz Western-blott; badanie ekspresji antygenów powierzchniowych oraz wybranych białek techniką cytometrii przepływowej; zastosowanie metod spektroskopowych, chromatograficznych (HLPC) oraz elektroforetycznych do oceny wybranych analitów w płynach ustrojowych; szeroki panel metod oceny indukcji i egzekucji śmierci komórek; wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej do oceny ekspresji genów kodujących wybrane czynniki sygnalizacyjne oraz antygeny powierzchniowe; sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) genomów oraz transkryptomów; inżynieria genetyczna; metody izolacji i kriokonserwacji komórek krwi obwodowej. Badania in silico obejmować będą bioinformatyczne modelowanie, symulacje oraz wizualizacje procesów biologicznych i medycznych z wykorzystaniem algorytmów i systemów eksploracji danych oraz ogólnodostępnych baz naukowych.

  http://www.cbsfc.usz.edu.pl/
  http://bio.usz.edu.pl/projekty-grantowe-odpowiedzialny-spolecznie-proto_lab/
  https://www.youtube.com/watch?v=50Eh9-R_Ud4

   

  Kontakt:

  Dr Dorota Kostrzewa-Nowak
  Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US
  ul. Narutowicza 17c, 70-240 Szczecin
  tel. +48 91 444 10 77
  e-mail: dorota.kostrzewa-nowak@usz.edu.pl

  Dr Danuta Cembrowska-Lech
  Instytut Biologii US
  ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
  tel. +48 91 444 16 11
  e-mail: danuta.cembrowska-lech@usz.edu.pl

 • Zespół badawczy biologii molekularnej

  Skład zespołu:

  dr hab. Lidia Skuza, prof. US – lider
  dr Magdalena Achrem
  dr Anna Kalinka
  dr Ewa Filip
  dr Izabella Szućko

  Zespół prowadzi badania w zakresie biologii molekularnej, cytogenetyki klasycznej i molekularnej, epigenetyki i proteomiki. Celem badań jest m.in. analiza struktury genomów jądrowego i organellowych roślin i zwierząt, analiza zmian epigenetycznych w genomach roślinnych, analiza białek gluteninowych, analiza wpływu nanopierwiastków na organizmy wodne, analizy mechanizmów naturalnej hiperakumulacji i hipertolerancji roślin na metale ciężkie.
  Subdyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo
  Kontakt: dr hab. Lidia Skuza, prof. US, tel. 91 444 1535, e-mail: lidia.skuza@usz.edu.pl

 • Zespół badawczy biotechnologii roślin

  Skład zespołu:

  prof. dr hab. Ewa Kępczyńska – lider
  dr Paulina Król
  dr Anna Orłowska
  mgr Piotr Karczewski

  Zespół prowadzi badania w zakresie biotechnologii zielonej dotyczącej wyjaśniania na poziomie fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym procesów związanych z indukcją embriogenezy somatycznej, promocją wzrostu roślin przez bakterie glebowe oraz indukcją odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym roślin. Subdyscypliny: fizjologia roślin, biochemia roślin, mikrobiologia roślin.

  Kontakt: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska, tel. 91 444 1693, e-mail: ewa.kepczynska@usz.edu.pl

 • Zespół badań nad potencjałem terapeutycznym roślin

  Skład zespołu:

  dr Agnieszka Maruszewska – lider
  dr Anna Bucior-Kwaczyńska
  mgr Agata Wszołek

  Zespół prowadzi badania w zakresie biologii komórek nowotworowych oraz fitoterapii. Celem grupy jest badanie potencjału antynowotworowego ekstraktów z wybranych roślin krajowych, które są wymieniane w VI- i VII-wiecznych polskich opracowaniach zielnikowych roślin leczniczych.
  Kontakt: dr Agnieszka Maruszewska tel. 91 444 1554, e-mail: agnieszka.maruszewska@usz.edu.pl

 • Zespół badawczy fizjologii

  Skład zespołu:

  dr hab. Wioleta Dudzińska – lider
  dr Katarzyna Sielatycka
  dr Ewa Skotnicka

  Kluczowe projekty badawcze realizowane przez zespół:
  1. Wpływ ogólnoustrojowego działania temperatur kriogenicznych jako czynnika bodźcowego na metabolizm nukleotydów purynowych, profil cytokin pro- i przeciwzapalnych, a także ilościowe zmiany limfocytów T i B oraz subpopulacji limfocytów pomocniczych i supresorowych.
  2. Wpływ zwiększonego depozytu tkanki tłuszczowej na ryzyko sercowo-naczyniowe i dysfunkcję śródbłonka naczyń u młodych kobiet z prawidłową masą ciała.

  Stosowane metody i techniki badawcze:
  1. Wysokosprawna chromatografia cieczowa
  2. Metody immunoenzymatyczne
  3. Cytometria przepływowa
  4. Techniki bioimpedancji elektrycznej

  Kontakt: dr hab. Wioleta Dudzińska, tel. 91 444 1597, e-mail: wioleta.dudzinska@usz.edu.pl

 • Zespół biologii infekcyjnej i molekularnej oraz immunologii

  Skład zespołu:
  dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US – lider,
  dr n. med. Małgorzata Blatkiewicz

  Kluczowe projekty badawcze realizowane przez zespół:1. Określenie roli cząsteczek mikroRNA w przebiegu chorób o podłożu infekcyjnym oraz środowiskowym. Badania prowadzone przy wykorzystaniu króliczego modelu eksperymentalnego po zakażeniu wirusem Lagovirus europaeus.
  2. Ocena procesów immunologicznych zachodzących w stanach patologicznych u ssaków (model króliczy).
  3. Wykorzystanie analiz in silico w identyfikacji zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym (zmienność genetyczna, filogeneza, filodynamika) u wirusów RNA i DNA.
  Stosowane metody i techniki badawcze: PCR, RT, ddPCR, real-time PCR, cytometria przepływowa, ELISA, Western-blott, techniki immunologiczne, bioinformatyczne modelowanie procesów biologicznych, analizy statystyczne.

  Kontakt: dr hab. Beata Hukowska-Szematowicz, prof. US, tel. 91 444 1592, e-mail: beata.hukowska-szematowicz@usz.edu.pl

 • Zespół immunologii doświadczalnej i immunobiologii chorób zakaźnych i nowotworowych

  Skład zespołu:

  dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – lider
  mgr Dominika Bębnowska
  mgr Rafał Hrynkiewicz

  Kluczowe projekty badawcze realizowane przez zespół:
  1. Zjawiska immunologiczne istotne w przebiegu zakażeń wirusowych, na przykładzie wirusa Lagovirus europaeus;
  2. Ocena korelacji reakcji układu odpornościowego na rozwój chorób nowotworowych, głównie mediowanych zakażeniami wirusowymi (EBV, HPV)
  3. Rola wybranych wskaźników immunologicznych (w tym TLR, CD200, PD-1, PD-L1) jako markerów zakażenia

  Stosowane metody i techniki badawcze:
  Cytometria przepływowa, PCR, real-time PCR, metody immunologiczne

  Kontakt: dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US, tel. 91 444 1593, e-mail: paulina.niedzwiedzka-rystwej@usz.edu.pl