W dniu 12.03.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Biologii US nadała stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne Pani dr Agacie Flejter- Wojciechowicz. Temat rozprawy doktorskiej: „Wykorzystanie biegaczowatych (Carabidae) do oceny zróżnicowania biologicznego wybranych fitocenoz łąk użytkowanych ekstensywnie w dolinie rzeki Iny”. Promotorem pracy był dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US.

Dokumenty dotyczące przewodu doktorskiego: BIP US