Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa między Instytutem Biologii US, a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. 

Przedmiotem umowy jest współpraca o charakterze naukowym i dydaktycznym, mająca na celu kształtowanie umiejętności i uzdolnień kierunkowych uczniów oraz rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. Ma też umożliwić wymianę doświadczeń z zakresie nauki, edukacji i wychowania młodzieży. 

Podczas spotkania omówiony został szczegółowo plan działania, a podpisy na umowie złożyli: Pan prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski – Dyrektor Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mgr Maciej Puzik – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.
Podkreślając kluczowy udział uczelni wyższych w realizacji celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, obie strony zadeklarowały również chęć rozszerzenia współpracy w zakresie propagowania postaw obywatelskich i prospołecznych, które przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, zachowując je dla przyszłych pokoleń.
Lista planowanych wspólnych działań jest bogata i obejmuje przede wszystkim:
🔹wspólny udział pracowników naukowych, studentów oraz nauczycieli i uczniów w wybranych sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach i uroczystościach organizowanych przez obie strony;
🔹zapoznawanie nauczycieli i uczniów ZSP w Gryfinie z badaniami naukowymi, programem nauczania oraz bazą dydaktyczną Instytutu Biologii US oraz jego zadaniami;
🔹objęcie opieką naukową uczniów wybitnie uzdolnionych przez pracowników naukowych Instytutu Biologii US;
🔹pomoc merytoryczną pracowników Instytutu Biologii US przy organizowaniu przez ZSP w Gryfinie konkursów przedmiotowych, sympozjów, konferencji itp.;
🔹udział nauczycieli akademickich Instytutu Biologii US w procesie naukowym i dydaktycznym w ZSP w Gryfinie;
🔹wykorzystanie bazy naukowo-dydaktycznej obu Stron na zasadach wzajemności.
W spotkaniu uczestniczyli także przyszli pełnomocnicy ds. realizacji porozumienia:
🔸mgr Rafał Hrynkiewicz – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego ds. realizacji porozumienia
🔸mgr inż. Elżbieta Dworzańska – Pełnomocnik Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie