Urlopy pracownicze są przydzielane na podstawie Regulaminu Pracy wprowadzonego Zarządzeniem Rektora US nr 132/2019.

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do najczęściej używanych wniosków.

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek należy złożyć przynajmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia korzystania z urlopu
wypoczynkowego zatwierdzonego w planie urlopów

Wniosek o urlop na żądanie

Pracodawca udziela na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie
więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownik powinien złożyć przełożonemu w miarę możliwości z takim wyprzedzeniem, aby nieobecność pracownika w pracy nie spowodowała zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu zakładu pracy, w szczególności umożliwiającym pracodawcy zorganizowanie zastępstwa. Jeżeli nie jest to możliwe to wniosek złożony powinien być nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu o godzinie, w której pracownik miał rozpocząć pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy

Przesunięcie urlopu

Dotyczy pracowników naukowych, w przypadku niewykorzystania urlopu zgodnie z planem urlopów

Wniosek o zwolnienie od pracy – opieka, urlop okolicznościowy

W przypadku korzystania ze zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem konieczne jest uprzednie złożenie oświadczenia.

W przypadku urlopu okolicznościowego zastosowanie mają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

2 dni przysługują pracownikowi w przypadku: ślubu pracownika, urodzenia dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy, ojczyma pracownika.

1 dzień przysługuje pracowników w przypadku: ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.