Główne kierunki studiów obsługiwane przez pracowników Instytutu Biologii US

 • BIOLOGIA, studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, profil ogólnoakademicki

  Kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno- przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią kariery jako laboranci, nauczyciele i specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej, pracownicy firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, pracownicy naukowi uczelni wyższych, właściciele i pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochroną przyrody.

 • BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI, studia stacjonarne 2 stopnia, profil ogólnoakademicki

  Unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych.

  W 2019 roku w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

  W trakcie studiów studenci poznają zasady identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz inne techniki badawcze powszechnie stosowane w laboratoriach kryminalistycznych. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów oraz lekarzy sądowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci uczą się odpowiedzialności za: powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku i archiwizację danych.

  Nasi absolwenci pracują w placówkach naukowych, uniwersyteckich, laboratoriach kryminalistycznych policji oraz przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

 • BIOTECHNOLOGIA, studia stacjonarne 1 stopnia, profil ogólnoakademicki

  Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.

  W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy podstawowej z zakresu biologii, nauk ścisłych i technicznych, poznają nowoczesne metody biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych, zdobywają wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych, poznają specjalistyczny język angielski z zakresu biotechnologii oraz przygotowują się do wykonywania podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej.

  Nasi absolwenci zajmują się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w firmach przemysłu biotechnologicznego, biomedycznego, farmaceutycznego oraz gałęziach pokrewnych, pracują w laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej, są przedstawicielami firm o charakterze ,,bio” lub są zatrudniani w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, studia stacjonarne 1 stopnia, profil ogólnoakademicki

  To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

  W trakcie studiów studenci stosują nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej, posługują się nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą, uczą się stawiać hipotezy naukowe, planować i wykonywać doświadczenia oraz interpretować uzyskane wyniki badań.

  Nasi absolwenci pracują w laboratoriach: analitycznych, diagnostycznych, przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, stacjach hodowli roślin i zwierząt, przedsiębiorstwach nasiennych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz na uczelniach wyższych.

 • MIKROBIOLOGIA, studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, profil ogólnoakademicki

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych.

  W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych oraz dotyczącą mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów), poznają techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych oraz metody rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie chorób infekcyjnych, a także podstawy postępowania przeciw epidemiologicznego chorób zakaźnych i innych.

  Absolwent studiów posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych. Absolwenci pracują jako: diagności, mikrobiolodzy w laboratoriach medycyny ludzkiej, weterynaryjnej, a także laboratoriach prowadzących diagnostykę mikrobiologiczną produktów pochodzenia zwierzęcego, pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego (woda, gleba, powietrze), pracownicy w jednostkach naukowych prowadzących badania diagnostyczne. Mogą również być ambasadorami zdrowia publicznego w jednostkach diagnostycznych, naukowych, jak i Ministerstwa Zdrowia.

 • OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, studia stacjonarne 1 i 2 stopnia, profil ogólnoakademicki

  Absolwent tego kierunku to specjalista z zakresu ochrony środowiska. Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych.

  Nasi studenci zyskują również podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska, W trakcie studiów studenci poznają metody badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego,  zasady planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku, podstawowe zasady planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego, zasady planowania, wykonywania doświadczeń i analiz oraz interpretowania wyników badań laboratoryjnych oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

  Nasi absolwenci po obronie pracy inżynierskiej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Pracują jako: przedstawiciele służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, w administracji państwowej i samorządowej, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, w rolnictwie, w parkach narodowych i innych instytucjach związanych z ochroną przyrody.