Wybrane tematy badawcze realizowane w Instytucie Biologii US


 • Biotechnologia zielona

  Tematy badawcze:

  1. Indukcja embriogenezy somatycznej Medicago spp.
  2. Indukcja odporności roślin na patogeny.
  3. Wyjaśnienie mechanizmu promocji wzrostu roślin przez ryzobakterie na poziomie  fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym.

  Doświadczenia realizowane w ramach powyższych zagadnień dotyczą różnych organizmów: bakterii, grzybów oraz roślin i prowadzone są w  warunkach in vitro i in vivo. W badaniach tych  wykorzystuje się analizy mikroskopowe materiału roślinnego i mikrobiologicznego, analizy aktywności enzymów (w tym markerów stresu) metodami spektrofotometrycznymi, ilościowe oznaczanie zawartości węglowodanów i związków fenolowych metodami chromatograficznymi oraz analizy ekspresji genów przy wykorzystaniu nowoczesnych technik biologii molekularnej.

  Badania prowadzone są przez członków zespołu badawczego biotechnologii roślin

 • Fizjologia

  Badania związane są z metabolizmem puryn, metabolizmem energetycznym i statusem prooksydacyjno-oksydacyjnym erytrocytów zwierząt i ludzi w różnych stanach fizjologicznych oraz patologicznych, jak i w ekspozycji na czynniki środowiskowe.
  Prace dotyczą także profilu mineralnego, lipidowego, a także zmian hematologicznych u ludzi i zwierząt, jako efektu wpływów czynników żywieniowych i środowiskowych. Prowadzone są też badania w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej i zmian wydolności tlenowej i beztlenowej sportowców oraz badania w zakresie wpływu temperatur kriogenicznych na zmiany adaptacyjne i wybrane wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne człowieka.

  Badania prowadzone są przez członków zespołu badawczego fizjologii.

 • Fizjologia i inżynieria genetyczna roślin

  Badania są skupione na wyjaśnieniu  mechanizmu hormonalnej i niehormonalnej regulacji spoczynku i kiełkowania nasion. Prowadzone badania dotyczą m.in. określenia roli karrikinolidu oraz etylenu, giberelin czy kwasu abscysynowego w kontroli spoczynku i kiełkowaniu nasion, analizy molekularnych podstaw metabolizmu i percepcji fitohormonów kontrolujących ustępowanie spoczynku nasion, wykrycia udziału reaktywnych form tlenu i azotu w regulacji spoczynku nasion.
  Prace badawcze, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych, obejmujących metody fizjologiczne, biochemiczne, analizy instrumentalnej oraz biologii molekularnej (transkryptomika, proteomika, metabolomika) są realizowane w odpowiednio wyposażonych laboratoriach.

 • Genetyka ogólna i molekularna

  Badania związane są z biologią molekularną patogenów przenoszonych przez kleszcze i genetyką populacyjną mięczaków. W ostatnich latach badania poszerzono o inne zagadnienia, takie jak chorobotwórcze pierwotniaki wodnopochodne, genom mitochondrialny człowieka i mięczaków, czy analiza materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego na użytek kryminalistyki.

 • Hydrobiologia

  Badania koncentrują się głównie na biologii i ekologii ryb, w tym biologicznych podstaw odbudowy populacji ryb zlewni Bałtyku, biologii i ekologii zooplanktonu rzek i jezior, makrobezkręgowców bentosowych oraz bezkręgowców reofilnych. Badania histologiczne dotyczą struktury tkanek zwierząt wodnych. Badania dotyczą również biologii i biotechnologii nasienia ryb (kriokonserwacja plemników, rozwój procedur kriokonserwacyjnych, kriobankowanie gamet). Problematyka badawcza obejmuje również biologię, ekologię i ochronę małych rzek i strumieni oraz ocenę wpływu przekształceń antropogenicznych na zbiorowiska organizmów wodnych.

  Badania są prowadzone przez pracowników Katedry Hydrobiologii.

 • Mikrobiologia i immunologia

  Badania dotyczą bakterii i wirusów w środowisku, w tym w wodzie oraz odporności u królików zakażonych wirusem RHD i chlamydiami.