Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Biologii US jest dr hab. Lidia Skuza, prof. US.

 

Procedury i obowiązujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2023 poz. 212
  1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  1. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  1. uchwała nr 58/2019 Senatu US – Statut US – ujednolicona wersja na dzień 11 maja 2022 r.
  1. uchwała nr 85/2021 Senatu US z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim – tekst ujednolicony

 

Baza osób, którym nadano stopnie naukowe lub, których procedury są w toku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje


Postępowania doktorskie

Obsługę administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczęte po 1 października 2019 r. prowadzi Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze(§15 ust.1 – uchwała nr 85/2021 Senatu US z dnia 29 września 2021 r.)

Wszystkie postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. obsługiwane są za pośrednictwem Sekcji ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

 

Przewody doktorskie (przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt.2 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

 

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695)

*/ Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) – zmiana art. 179 ust. 4


Postępowania habilitacyjne

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html


Tytuł profesora

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w sprawie nadania tytułu profesora zamieszczone są na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

 

Aktualne informacje w sprawie nadania tytułu profesora znajdują się na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych US: http://dn.usz.edu.pl/postepowania-awansowe/

mgr Mariusz Piotrowski


Temat rozprawy doktorskiej: Urbanizacja a patogeny przenoszone przez kleszcze: studium porównawcze występowania bakterii z rodzaju Rickettsia w kleszczach w środowisku miejskim i naturalnym

Jednostka prowadząca postępowanie: Uniwersytet Szczeciński

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Biologii

promotor: dr hab. Anna Rymaszewska, prof. US
recenzent: dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent: dr hab. n.med. Ewelina Gowin – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
recenzent: prof. dr hab. n. med. Danuta Izabela Kosik-Bogacka – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Więcej informacji (klik)

dr Łukasz Sługocki


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego:

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Dr Łukasz Sługocki złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazał Uniwersytet Szczeciński.

18.06.2023 r. – Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

06.07.2023 r. – Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (Uchwała nr 9/2023 RN IB)

28.10.2023 r. – Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego powołała komisję habilitacyjną (Uchwała nr 15/2023 RN IB)

Skład komisji habilitacyjnej: (nazwiska)
1. prof. dr hab. Piotr Dawidowicz – Uniwersytet Warszawski – przewodniczący,
2. dr hab. Magdalena Achrem – Uniwersytet Szczeciński – sekretarz,
3. prof. dr hab. Monika Normant-Saremba – Uniwersytet Gdański – recenzent,
4. prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – recenzent,
5. prof. dr hab. Magdalena Błażewicz – Uniwersytet Łódzki – recenzent,
6. dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – recenzent,
7. prof. dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński – członek komisji.

Więcej informacji (klik)